Mr.Wish水果•天然•茶 passadd
名稱: 必填
編號:
稅籍統一編號
28664730
 上次查核日 : ( 10/8/2011now checking 查詢現況)
營業登記狀況
希望創造事業有限公司
 上次查核日 :10/8/2011 (now checking 查詢公司現況 /查詢行號現況)
商標登記狀況
Mr.Wish水果•天然•茶 /  曾信傑
 上次查核日:10/8/2011 (now checking 查詢 商標現況)
加盟電話狀況
04-23551788
 上次查核日 :10/8/2011
網站網址狀況
http://www.mr-wish.com
 上次查核日 :10/8/2011
自願加盟現狀  上次查核日 :5/31/2019
加盟特色及優勢
上次更新日:5/31/2019
加盟競爭力分析
上次更新日:10/28/2014
加盟注意事項
上次更新日:4/29/2019
影音宣傳mv

 


上次更新日:5/19/2013