I-CUP鮮泡茶 passadd
名稱: 必填
編號:
稅籍統一編號
16385472
 上次查核日 : ( 11/25/2011now checking 查詢現況)
營業登記狀況
葵可利企業有限公司
 上次查核日 :11/25/2011 (now checking 查詢公司現況 /查詢行號現況)
商標登記狀況
I-CUP鮮泡茶 /  馬榮隆
 上次查核日:11/25/2011 (now checking 查詢 商標現況)
加盟電話狀況
02-82017799
 上次查核日 :11/25/2011
網站網址狀況
http://www.i-cup.com.tw
 上次查核日 :11/25/2011
自願加盟現狀  上次查核日 :11/25/2011
加盟特色及優勢
上次更新日:4/7/2019
加盟競爭力分析
上次更新日:11/18/2014
加盟注意事項
上次更新日:4/7/2019
影音宣傳mv

 


上次更新日: