GOJA留言板

發言者姓名 : 所在地區:
電話(必填):
手機格式 例
0922070325
電話格式 例 02-22505143
電子信箱:

 著作權申明:

發言主題:

         發言內容: 將直接送至總部管理留言內
                       
         (必填 且字數限在 5~ 20 字內)

為讓GOJA更加瞭解你的需求及意見,請選填下列問題:
你所知GOJA品牌競爭力在業界:
你認為目前GOJA商品競爭力在業界:
你所知GOJA銷售技巧競爭力在業界:
你所知GOJA服務滿意競爭力在業界:
你所知GOJA裝潢氛圍競爭力在業界:
你所知GOJA管理創新競爭力在業界: